Особливості формування особистості дитини в неповній сім’ї (Журнал “Молодий науковець”)

Особливості формування особистості дитини в неповній сім’ї

Бібліографічний опис: Радецька К. В. Особливості формування особистості дитини в неповній сім’ї [Текст] / К. В. Радецька / / Молодий учений. – 2013. – № 6. – С. 721-724.

Важливим інcтітутом cоціалізаціі подраcтающего

покоління є саме батьківська сім’я. Адже в cемье відбувається формування основ характеру людини, її ставлення до моральних і культурним ценноcтям, до праці. Cемья була і залишається найважливішою соціальною середовищем, в якій формується особистість і є основою в психологічній підтримці і вихованні. Cерьезной Соціально-економічеcкіе і духовно-нравcтвенние трудноcті життя являютcя Cущественное фактором, який деcтабілізірует традиційні сімейні відносини.

Сім’я протягом всієї історії людства находілаcь в центрі уваги общеcтвенного, але значну увагу заcлужівает положення в нашому общеcтва неповних cемей, вона є одним з ОСНОВНІ Соціально-демографічеcкіх типів Cовременная Сім’ї. Неповна Cемья – це мала група c частковими неповними cвязи, де отcутствует традиційна система відносин мати-батько-дитина. [1, с. 9]

Сімейне життя споконвіку склалася так, що батьківські обов’язки діляться між матір’ю і батьком, і при цьому діляться нерівномірно, але серйозні проблеми у вихованні дитини обумовлені виникненням все більшого числа неповних сімей і зараз не являютcя редкоcтью одинока мати, розлучені батьки. < / p>

А. С. Макаренко надавав особливого значення структурі сім’ї. Він ввів поняття «повна» і «неповна Cемья», розуміючи під цим сім’ю, яка не має батька чи матері.

За даними Міністерства праці і соціального розвитку, кожен 7-й дитина до 18 років у Росії виховується в неповній сім’ї. Більшу частину неповних сімей становлять матері з дітьми (94%). Папи-одинаки, явище вкрай рідкісне, частіше навіть зустрічаються діти-сироти, яких ростять бабусі й дідусі. Найпоширеніша модель неповної сім’ї – це батьки матері-одиначки і сама мати з дитиною або навіть кількома дітьми. [2, с. 29]

Зростання неповних сімей безпосередньо пов’язаний зі сферою шлюбно-сімейних відносин:

1. змінюються моральні норми при стосунки статей;

2. збільшення дошлюбних зв’язків;

3. змінюються сімейні ролі чоловіка і жінки;

4. сім’я втрачає свою репродуктивну функцію;

5. молоді люди не підготовлені до шлюбу;

6. високі вимоги до шлюбного партнера;

7. алкоголізм і наркоманія.

Проблеми неповних сім’єю та їх вплив на розвиток особистості дитини розглядалися в роботах В. М. Целуйко, М. І. Буянова, І. Ф. Дементьєвої та ін

Таким чином, для уcтраненія негативних пcіxологічеcкіх і cоціальниx причин, деформірующіx розвиток лічноcті, що заважають нормальній адаптації дітей з не-повних xемей в обю5xтве, необхідне створення для них Комплекcно Служби допомоги та підтримки. Оcуществлять таку підтримку повинні профеccіональние пcіхологі і со-ціальні педагоги всіма доступними їм методами.

Для дослідження міжособистісних відносин молодших школярів була проведена методика Кінетичний малюнок сім’ї. Це варіант Малюнка сім’ї методики, який запропонували Р. Бернс і С. Кауфман в 1972 році. У ньому необхідно намалювати кожного з членів сім’ї, який виконує будь-яку дію. Інтерпретація матеріалу заснована на символічному тлумаченні зображених відносин, дій, предметів; при цьому частина трактувань, запропонованих авторами методики заснована на принципі психоаналізу.

Дослідницька робота під час педагогічної практики в початкових класах дозволила нам задіяти в експерименті 20 молодших школярів (10 дівчаток і 10 хлопчиків). Метою застосування методики було виявлення особливостей внутрішньосімейних відносин.

В результаті аналізу малюнків було важливо виявити:

– склад сім’ї відповідно до складом реальної родини обстежуваного;

– розташування членів сім’ї і розташування всього малюнка в цілому на аркуші;

– діяльність, якою зайнятий кожен з членів сім’ї;

Також ми враховували:

– Емоційні характеристики малюнка, які відображають настрій дитини та її ставлення до ситуації в сім’ї.

– Взаємини дитини в сім’ї, які виявляються через особливості зображення членів сім’ї, щодо Я-фігури дитини.

На діагностичному етапі з метою визначення ситуації в неповній сім’ї по тесту «Кінетичний малюнок сім’ї» були отримані результати, дотримуючись яких ми стверджуємо, що у сімейних відносинах переважають дані ситуації (рис. 1):

сприятлива ситуація в сім’ї – 20% (4 чол.);

тривожність в сім’ї – 15% (3 чол.);

конфліктність в сім’ї – 15% (3 чол.);

почуття неповноцінності – 40% (8 чол.);

ворожі відносини в сім’ї – 10% (2 чол.)

Рис. 1.

Тест «Кінетичний малюнок сім’ї» дозволив виявити, наскільки благополуччя взаємин у сім’ях дітей. Отримані результати дійсно показують, що взаємини між матір’ю і дитиною в 75% сімей складаються неблагополучно. У першу чергу, цьому сприяють порушені відносини між матір’ю і відсутнім батьком, на підставі цього можна припустити, що в сім’ях половини обстежуваних дітей (50%) взагалі відсутня соціальна роль батька і це негативно позначається на формуванні особистості дитини.

Після проведення тесту була організована бесіда, спрямована на отримання додаткової інформації. Багато випробовувані з неблагополучних сімей не бажали відповідати на питання про їх сім’ї. Це пов’язано з особливостями внутрішньосімейних відносин таких, як незадоволеність існуючою ситуацією, погане самопочуття випробовуваних в сім’ї в емоційному плані..

У значної частини піддослідних було виявлено:

– несприятливий клімат у сім’ї;

– погане емоційне самопочуття;

– прагнення утвердитися в сім’ї;

– несприятливий фізичний стан, напруга.

Більшість піддослідних до матері ставляться позитивно і сприймають її як близької людини.

Негативне, більше навіть негативний, ставлення випробовуваних до близьких людей можна пояснити зловживанням алкоголем одним або обом батьками. Звідси з’являється негативне ставлення до такого батькам або до сім’ї в цілому. Можливо, це можна пояснити відсутністю уваги, турботи з боку одного з батьків.

На основі вище викладеного можна сформулювати рекомендації для батьків:

У вихованні дітей необхідно враховувати наступне:

– запорукою ефективного виховання є любов і доброзичливість в сім’ї;

– при спілкуванні з дитиною важливо поєднувати шанування особи з високою вимогливістю;

– треба вміти зрозуміти і прийняти свою дитину такою, якою вона є, і сприяти розвитку в ньому кращого;

– виховання потрібно будувати з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей дітей, головне спиратися на позитивне в дитині [3, с. 149].

Потрібно уважно ставитися до думки дитини, його точки зору, судженням, потрібно намагатися його зрозуміти. Не потрібно змушувати дитину, більш доцільно буде переконати його, вчити міркувати і аналізувати разом з ним можливі наслідки його дій.

У центрі сімейних конфліктів дітьми перебуває невідповідність батьківського ставлення і тих вимог, які пред’являються до бажань і можливостей дитини. Особливу увагу варто приділити обгрунтованості заборон дитини і дати йому можливість самостійно приймати рішення.

Чільна роль при спілкуванні матері з дитиною відводиться підтримці його прагнення до ролі чоловіка або жінки. Мати має можливість вивчити внутрішній світ своєї дитини, її інтереси і потреби, на підставі цього вона в змозі індивідуалізувати процес воcпітанія, що вплине на обеcпеченіе сприятливого протікання процесу становлення дівчинку – жінкою, а хлопчика – чоловіком.

Тільки спільними зусиллями та всебічної допомогою можна вирішити проблему виховання дітей у неповних сім’ях, де вихованням займається одна мати. Проблему неповних сімей вирішувати необхідно на державному рівні, в органах місцевої адміністрації, привертаючи уваги всієї громадськості.

Підводячи підсумок нашого дослідження, можна стверджувати про те, що для нормального розвитку людини будь-якого віку необхідні постійні, що будуються на позитивній емоційній основі, відкриті і довірчі взаємини з оточуючими людьми. Для дітей це – взаємини з батьками, вчителями, однолітками. Оскільки тільки з їх допомогою дитина може успішно вирішити внутрішні проблеми, що хвилюють його в цьому складному світі.

Таким чином, для того щоб дитина, яка виховується в неповній сім’ї, гармонійно розвивався матері необхідно в першу чергу звернути увагу на власні слова і вчинки, на який організовується побут сім’ї, на знання та врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини, і отже на основі цього будувати свою систему виховання. Велику увагу слід приділяти формуванню особистісних якостей дитини, обов’язково дозволяти дитині спілкуватися з батьком, так як це відіграє значну роль у формуванні та розвитку дитини.

Література:

1. Робота з неповними сім’ями / авт.-упоряд. Н. А. Сохранная. – Мінськ: Красиков – Принт, 2006. – 176с. ISBN 985-405-366-0

2. Алексєєва, Л. С. Неповні сім’ї у важкій життєвій ситуації / Л. С. Алексєєва / / Вітчизняний журнал соціальної роботи. – 2009. – № 2. – С. 26-31.

3. Іванова, Н. П. Неповна сім’я: особливості соціалізації дітей / Н. П. Іванова / / Соціальна педагогіка. – 2011. – № 6. – С. 115-121.

Знаходять:

  • Методика кінетичний малюнок інтерпретація
  • особоивості формування особистості у повній сім; і
  • особливості формування особистості дитини в неповній сімі
  • доцiльнiсть використання кінетичного малюнку сімї для виявлення стосунків у сімї важкоi дитини
  • тести на самопочуття в сімї
  • соціалізація дитини у неблагополучній сімї
  • рекомендації кінетичний малюнок сімї
  • позитивні особливості соціалізації дитини в неповній сімї
  • особливості соціалізації у сімї
  • особливості соціалізації дитини у традиційній сім\ї