Проект програми формування культури здорового і безпечного способу життя & quot; Бути здоровим – здорово! & Quot

Проект програми формування культури здорового і безпечного способу життя & quot; Бути здоровим – здорово! & Quot;

Програма формування цінності здоров’я і здорового способу життя навчаються «БУТИ ЗДОРОВИМ – ЗДОРОВО!” – це комплексна програма формування їхніх знань, установок, особистісних

орієнтирів і норм поведінки, що забезпечують збереження та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я як одного з ціннісних складових, що сприяють пізнавальному і емоційному розвитку дитини, досягненню планованих результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти.

Програма формування цінності здоров’я і здорового способу життя на ступені початкової загальної освіти cформірована з урахуванням факторів, що роблять істотний вплив на стан здоров’я дітей:

    несприятливі соціальні, економічні та екологічні умови; чинники ризику, які мають місце в школі, які призводять до подальшого погіршення здоров’я дітей та підлітків від першого до останнього року навчання; чутливість до впливів при одночасній до них інертності за своєю природою, зумовлюючої часовий розрив між впливом і результатом, який може бути значним, досягаючи декількох років, і тим самим між початковим і таким виявом неблагополучних популяційних зрушень у здоров’ї дітей та підлітків і всього населення країни в цілому; активно формуються в молодшому шкільному віці комплекси знань, установок, правил поведінки, звичок; особливості ставлення навчаються молодшого шкільного віку до свого здоров’я, що істотно відрізняються від таких у дорослих, що пов’язано з відсутністю у дітей досвіду «нездоров’я» (за винятком дітей з серйозними хронічними захворюваннями) і сприйняттям дитиною стану хвороби головним чином як обмеження свободи ( необхідність лежати в ліжку, хворобливі уколи), нездатністю прогнозувати наслідки свого ставлення до здоров’я, що обумовлює, в свою чергу, несприйняття дитиною діяльності, пов’язаної із зміцненням здоров’я та профілактикою його порушень, як актуальною і значущою.

Найбільш ефективним шляхом формування цінності здоров’я і здорового способу життя явилася яку направляють і организуемая вчителями, вихователем, соціальними педагогами, психологом, батьками самостійна робота, яка сприяє активній і успішній соціалізації дитини в школі, розвиваюча здатність розуміти свій стан, знати способи і варіанти раціональної організації режиму дня хової активності, харчування, правил особистої гігієни.

При виборі стратегії виховання культури здоров’я в молодшому шкільному віці враховувалася зона актуального розвитку, так як формування цінності здоров’я і здорового способу життя – необхідний і обов’язково9 компонент здоров’язберігаючої роботи освітньої установи, що вимагає відповідної здоров’язберігаючої організації усього життя школи, включаючи її інфраструктуру, створення сприятливого психологічного клімату, забезпечення раціональної організації навчального процесу, ефективної фізкультурно-оздоровчої роботи, раціонального харчування.

Одним з компонентів формування цінності здоров’я і здорового способу життя є просвітницька робота з батьками (законними представниками), залучення батьків (законних представників) до спільної роботи з дітьми, до розробки програми формування цінності здоров’я і здорового способу життя.

Розробка програми формування цінності здоров’я і здорового способу життя, а також організація всієї роботи по її реалізації будувалася на основі наукової обгрунтованості, послідовності, вікової та соціокультурної адекватності, інформаційної безпеки та практичної доцільності.

Мета програми: створення сприятливих умов, які забезпечують можливість збереження здоров’я, формування необхідних знань, умінь і навичок щодо здорового способу життя (ЗСЖ), використання отриманих знань в практиці.

    сформувати уявлення про позитивні фактори, що впливають на здоров’я; навчити навчаються робити усвідомлений вибір вчинків, поведінки, що дозволяють зберігати і зміцнювати здоров’я; навчити виконувати правила особистої гігієни і розвинути готовність на основі її використання самостійно підтримувати своє здоров’я; сформувати уявлення про правильне (здоровому) харчуванні, його режимі, структурі, корисних продуктах; сформувати уявлення про раціональної організації режиму дня, навчання і хової активності, навчити дитину складати, аналізувати і контролювати свій режим дня; дати уявлення з урахуванням принципу інформаційної безпеки про негативні фактори ризику здоров’ю дітей (хова активність, інфекційні захворювання, перевтоми і т. П.), Про існування та причини виникнення залежностей від тютюну, алкоголю, наркотиків та інших психоактивних речовин, їх згубний вплив на здоров’я; дати уявлення про вплив позитивних і негативних емоцій на здоров’я, в тому числі одержуваних від спілкування з комп’ютером, перегляду телепередач, участі в азартних іграх; навчити елементарним навичкам емоційного розвантаження (релаксації); сформувати навички позитивного комунікативного спілкування; сформувати уявлення про основні компоненти культури здоров’я та здорового способу життя; сформувати потребу дитини безбоязно звертатися до лікаря з будь-яких питань стану здоров’я, в тому числі пов’язаним з особливостями росту і розвитку.

Формування у дітей та їх батьків відповідального ставлення до здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку, виховання корисних звичок і пропаганда фізичної культури, спорту, туризму в сім’ї.

В основу програми формування культури здорового і безпечного способу життя покладені принципи:

    актуальності. Він відображає насущні проблеми, пов’язані зі здоров’ям дітей, гігієнічними, культурними, соціальними нормами і цінностями; забезпечує знайомство учнів з найбільш важливою гігієнічної інформацією; доступності. Відповідно до цього принципу молодшим школярам пропонується оптимальний для засвоєння обсяг інформації, який передбачає поєднання викладу гігієнічної інформації теоретичного характеру з прикладами і демонстраціями, що покращує його сприйняття. Передбачає використання ситуаційних завдань з необхідністю вибору і прийняття рішення, рольових ігор, інформаційного пошуку, малювання, моделювання драматичних сцен. позитивного орієнтування. Відповідно з цим прінціпомуделяется значну увагу позитивним, з точки зору здоров’я, стилям життя, їх сприятливому впливу на здоров’я. Реалізація даного принципу, тобто показ позитивних прикладів, більш ефективна, ніж показ негативних наслідків негативного стосовно здоров’я і поведінки; послідовності Він передбачає виділення основних етапів і блоків, а також їх логічну наступність у процесі його здійснення; системності визначає постійний, регулярний характер його здійснення, що дозволяє засвоїти знання, що мають відношення до здоров’я, у вигляді цілісної системи; свідомості і активності спрямований на підвищення активності учнів в питаннях здоров’я, що можливо тільки при усвідомленні відповідальності за своє здоров’я та здоров’я оточуючих. Цей принцип виступає як основоположний для вивчення форм поведінки і стилів життя.

У Статуті Всесвітньої Організації Охорони здоров’я здоров’я визначається як стан «повного фізичного, психічного і соціального благополуччя», а не тільки як відсутність хвороб і фізичних вад. Відомо, що стан здоров’я залежить від способу життя, значну частину якої дитина проводить у школі. Тому програма формування культури здорового і безпечного способу життя в школі починається з продумування побудови та реалізації здоров’язберігаючих, безпечного для здоров’я учнів навчального процесу. Потім розглядаються просвітницька і мотиваційна робота, орієнтована на здоровий спосіб життя.

Просвітницька і мотиваційна робота, орієнтована на здоровий спосіб життя, спрямована на формування у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку уявлення про людину як про головної цінності суспільства. Вона формує елементарні уявлення дитини про себе самого, про функції свого власного організму, дітям даються початкові уявлення про здоров’я, основних способах загартовування організму, про способи зміцнення здоров’я засобами фізичної культури і спорту.

Основні напрямки просвітницької та мотиваційної роботи

Напрямок діяльності

Знаходять:

  • правила здорово способу життя
  • проект здоровим бути здорово
  • проект правила безпечного життя
No Video